Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Onder derden- de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s) , gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of andere voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden, van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door ons uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is verklaard.

Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonisch, telegra sch of per telex opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige rechtsbetrekkingen ontlenen.

2. AANBIEDINGEN

Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST

Behoudende het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondeling) afspraken en/of toezeggingen door of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de over- eenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

Bij mondelinge en/of telefonische opdrachten en/of bestellingen berust het risico voor vergissingen bij de wederpartij.

Wij zijn gerechtigd een door ons met de wederpartij gesloten overeenkomst te annuleren, zonder daarbij aan de wederpartij enige vergoeding verschuldigd te zijn, bij overschrijding van de levertijd door de leverancier van de desbetreffende artikelen of in het geval de leverancier anderszins jegens ons tekortschiet in de nakoming van zijn leveringsverplichting.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor geringe afwijkingen in de door ons aangeboden en/of verkochte artikelen dan wel in de samenstelling daarvan door te voeren. Wij dienen dergelijke afwijkingen zo spoedig mogelijk ter kennis van de wederpartij te brengen.

4. PRIJZEN
Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de prijs te wijzigen op grond van wettelijke verhogingen van invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die in het algemeen alle overheidsmaatregelen, waaronder begrepen die welke voortvloeien uit Europese wetgeving, die mede de prijs van de verkochte zaken bepalen. Wij delen een prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de wederpartij mede.

Tenzij anders is vermeld, zijn de opgegeven prijzen:
– Gebaseerd op levering af ons magazijn of anders af opslagplaats
– Exclusief de wettelijke B.T.W.
– Exclusief de kosten van vervoer en verzekering
– Vermeld in Euro’s , eventuele koersstijgingen worden doorberekend

Adviesverkoopprijzen zoals door ons opgegeven dienen uitdrukkelijk te worden gehanteerd, afwijkingen op onze adviesverkoopprijzen kunnen alleen met schriftelijke toestemming van T-Boxx bv.

Wij hanteren een minimaal orderbedrag van 75 euro.

5. VERKOOP VIA WEBSHOP

Het is verboden om onze artikelen zonder schriftelijke toestemming van ons aan te bieden via webshops dan wel op enige andere wijze via het web.

6. LEVERING EN LEVERTIJD

Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Onze vestigingsplaats geldt als plaats van levering. Als tijdstip geldt het moment waarop de goederen ons magazijn verlaten. Levering geschiedt alleen franco indien de order een, door ons aan te geven, bepaald bedrag overschrijdt.

De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij a evering op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

Van eventuele geconstateerde gebreken, tekorten, of beschadigingen dient de we- derpartij op de a everingsbon c.q. het reçu melding te (laten) maken, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.

De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele schade die wederpartij of derden lijden als gevolg van een overschrijding van een leveringstermijn, die derhalve nimmer als fataal zal gelden.

7. TRANSPORT RISICO

De wijze van transport, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.

De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voor- komt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

8. OVERMACHT

Onder overmacht wordt te dezen verstaan:
Elke van de wil van de partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder `overmacht` wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoei- lijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoer- verboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstan- digheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorza- kende omstandigheid is gebleken.

Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestaties geleverd hadden moeten zijn.

9. AANSPRAKELIJKHEID

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen persoonlijk letsel, geleden door de wederpartij of derden en verband houdende met het gebruik en/of bezit van, dan wel defecten aan de geleverde zaken, een en ander behoudens opzet en/of grove schuld aan onze zijde.

b. Mocht ons onverhoopt op grond van het in het vorige lid van dit artikel
bepaalde geen beroep toekomen, dan zijn wij slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door onze verzekering. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade), voor hulppersonen, voor overschrijding van een termijn of voor een tekortkoming als gevolg van overmacht.

c. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door onze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (ex. B.T.W) van de zaak waar de schade door is ontstaan.

d. Indien wij voor enige schade waarvoor wij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk zijn, door derden mochten worden aangesproken, dan vrijwaart de wederpartij ons volledig. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die uit voormelden aanspraken van derden jegens ons voortvloeien.

10. RECLAMES

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons binnen 8 dagen na levering van de betreffende goederen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen van kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, nish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur onvoorwaardelijk te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

Indien wij een reclame gegrond achten, zullen wij te onzer keuze een schadever- goeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen, een en ander zonder de gehoudenheid van de wederpartij de betrokken zaken aan ons terug te zenden. Tot meerdere schade- vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door wederpartij/afnemers) zijn wij niet gehouden, behoudens wanneer de wederpartiij bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ons of personen voor wier handelen wij wettelijk aansprakelijk zijn.

Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalings- verplichtingen ten opzichte van ons.

Het retour zenden van het geleverde geschiedt alsdan geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Deze moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgdragen. Bij gebreke daarvan vervallen de aanspraken van de wederpartij jegens ons uit hoofde van dit artikel. Met betrekking tot reclames wordt elke deel- levering als een afzonderlijke a evering beschouwd.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofden ook, jegens ons verschuldigd
is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekeningcourant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.

In het geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van beta- ling, aanvraag van surseance, of liquidatie van zaken van de wederpartij in geval van diens overlijden, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar. De wederpartij is niet gerechtigd de door ons geleverde zaken alsmede de zaken ten aanzien waarvan aan ons het eigendoms- recht toekomt op grond van het hiervoor bepaalde aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins tot zekerheid over te dragen, alvo- rens deze volledig zijn betaald. Het vorenstaande geldt niet voor de gebruikelijke detailverkoop binnen het kader van de gewone bedrijfsvoering van de wederpartij, tenzij aan de wederpartij surseance van betaling is verleend of hij in staat van

faillissement is verklaard dan wel bij de wederpartij beslag is gelegd op een handelsvoorraad waarop krachtens deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk eigendomsvoorbehoud van ons rust. De wederpartij moet ons onmiddellijk mede- deling doen van aanspraken of pogingen van derden om zaken waarop wij enig eigendomsvoorbehoud kunnen doen gelden, in hun macht te krijgen. De wederpar- tij dient terstond de daarop betrekking hebbende documenten bij ons

te bezorgen. De wederpartij is verplicht alle zaken waarop enig eigendomsvoor- behoud van ons rust, naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen normale bedrijfsrisico`s.

Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zullen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid verkrijgen – door het ont- staan der vordering – op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

12. BETALING

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering
te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

In gevallen dat de wederpartij:

a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel een beslag op het geheel óf een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.
b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
c. Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt.
d. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
e. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichtte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of gebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsge- vonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 11⁄2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voorgenoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

14. GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door, de binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Wij behouden alle rechten van intellectueel eigendom op de door ons geleverde zaken, tekeningen, ontwerp en schetsen. Ongeacht of hier kosten voor in rekening zijn gebracht blijven deze ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, nagemaakt en in geval van tekeningen, ontwerpen en schetsen, niet aan derden worden getoond of op een andere wijze worden gebruikt.

Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst(en) tussen ons en de weder- partij of van deze voorwaarden nietig zouden zijn c.q. worden verklaard, ongeldig zouden zijn of strijdig met de wet, zal zulks de geldigheid van de overige bepalin- gen van deze overeenkomst(en) en deze voorwaarden niet kunnen aantasten.

16. GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting steeds Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en deze voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement `s Hertogenbosch.

Oisterwijk, 1 januari 2009

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN T-BOXX BV (JANZEN) INSCHRIJVINGSNUMMER KVK 18078921
BURGEMEESTER VOGELSLAAN 142
5062 KT OISTERWIJK